Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Disclaimer

Disclaimer

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Copyright

Alle teksten, lay-outs, foto’s, afbeeldingen en scripts op deze site zijn eigendom van Qualenica. Elke overname of aanpassing van deze eigendom – geheel of gedeeltelijk – is verboden tenzij na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Qualenica.

Elk onrechtmatig gebruik van de gegevens op deze site kan leiden tot een burgerrechterlijke of strafrechterlijke vervolging.

2. Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site worden door Qualenica ter goeder trouw gepubliceerd. Qualenica is evenwel niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via deze site werd gevonden of uitgewisseld.

Qualenica wijst elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, zelfs indien deze ernstig is, betreffende de website www.Qualenica.be, met inbegrip van, doch zonder beperking, van alle verliezen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens, apparatuur en dergelijke.

Qualenica kan de toegang tot de site of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande verwittiging onderbreken en behoudt zich het recht voor de functies om de site te raadplegen zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.

De gebruiker van de informatie op deze site ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot de op deze site ter beschikking gestelde informatie.

Het raadplegen of het gebruik van deze website impliceert een automatische instemming met de voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Disclaimer Receptuur Helpdesk

Algemene regels

De “Receptuur Helpdesk” wordt georganiseerd door Qualenica CVBA ten behoeve van de officina-apothekers, die problemen ondervinden bij magistrale en officinale bereidingen. Door uw bezoek aan deze site gaat u akkoord met de algemene regels en alle van toepassing zijnde wetten.

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. Voor persoonlijk gebruik mogen gegevens uitgeprint en gedownload worden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

De gebruiker van deze pagina en hierop vermelde informatie stemt ermee in dat bij gebruik hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen blijven uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Het team onder leiding van Prof. R. Kinget, dat deze pagina beheert, houdt zich ten alle tijd het recht, in geval inbreuk wordt gemaakt op een van de regels, de persoon die zich aan de inbreuk schuldig heeft gemaakt te vervolgen.

Gebruiksvoorwaarden

Als u gebruik maakt van de “Receptuur Helpdesk” gaat u akkoord met algemene regels van goed gebruik.

Het goed gebruik houdt onder meer in: Discriminerende teksten zullen niet geduld worden; U mag geen misbruik te maken van gegevens die u hier zou kunnen verkrijgen over collega’s en zult geen pogingen ondernemen inbreuk te maken op hun privacy, naam en faam; U zult zich houden aan de opzet van de pagina. U gaat geen informatie plaatsen die niets met de bedoelde inhoud van de pagina te maken heeft.

Aansprakelijkheid

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor beschadigingen (door virussen of op een of andere wijze) aan uw computer of andere apparatuur.

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor fouten, vergissingen en gebreken in de algemene inhoud van de “Receptuur Helpdesk” of pagina’s waarnaar zij verwijst, noch voor mogelijke vergissingen gemaakt in de bereidingen, alsook voor fouten of het mislukken van bepaalde bereidingen op basis van de informatie op deze website.

Qualenica CVBA is niet verantwoordelijk voor inbreuken op copyright (bv. TMF) dat op vermelde formules kan rusten. Elke gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gemaakte bereidingen en vragen en opmerking gepost op deze website.

Elk gebruik van deze website en de verstrekte gegevens gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Dit neemt niet weg dat Qualenica BVBA er alles aan zal doen correcte gegevens te publiceren en, indien nodig, correcties door te voeren.

Privacy

Qualenica CVBA vraagt de identificatie van de vraagsteller op deze website. Bij verdere verwerking van de vraag en bijhorend antwoord worden deze gegevens niet mee verwerkt. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Heeft U verdere vragen? Wilt U meer weten over Qualenica?
Twijfel er niet aan om ons te contacteren!

Laat ons weten wat U denkt. Wij zijn bereid al Uw vragen te beantwoorden.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.